ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งการสื่อสารมีหน้าที่ต่อชีวิตประจำวันอย่างมากตัวอย่างเช่นมีการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลหรือรับ-ส่งข้อมูลระหว่างกันตลอดจนใช้โทรศัพท์มือถือ (mobile phone) หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับในการติดต่อและทำการสื่อสารองค์การอีกทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชน

ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารนักเรียนเข้ามาใช้งานในทุกระดับชั้นของหน่วยงาน ดังเช่น งานที่เกี่ยวกับการบริหาร การจัดการ และก็การปฏิบัติการ รัฐบาลได้มองเห็นจุดสำคัญของระบบเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และก็ระบบการติดต่อสื่อสารก็เลยประกาศให้ปี พุทธศักราช2538 เป็นปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทยมีการลงทุนเกี่ยวกับโครงการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการติดต่อสื่อสารเป็นจำนวนมาก ได้แก่ มีการขยายระบบโทรศัพท์ แล้วก็ขยายโครงข่ายทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร มีการสร้างระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ แล้วก็การสร้างระบบจัดเก็บภาษีอากรด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสาระสนเทศ (Information Technology : IT)

มีชื่อเรียกย่อๆว่า “ไอที”ประกอบด้วยคำว่า “เทคโนโลยี” และก็คำว่า “สารสนเทศ” เอามารวมกันเป็น “เทคโนโลยีสารสนเทศ” และก็คำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) หรือเรียกย่อว่า “ไอซีที” ประกอบด้วยคำที่สื่อความหมายดังต่อไปนี้

เทคโนโลยี (Technology) ซึ่งก็คือ การนำวิชาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ ของใช้ อุปกรณ์ ขั้นตอนการหรือกระบวนการเพื่อช่วยสำหรับในการทำงานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆดังนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มคน หรือหน่วยงาน

สารสนเทศ (information) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลมาผ่านกระบวนการต่างๆอย่างมีระบบ จนได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าและก็สาระ หรือมีรายละเอียดรวมทั้งแบบอย่างที่เหมาะสมตามสิ่งที่ต้องการของผู้ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งก็คือ การนำวิชาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาปรับใช้เพื่อสร้างหรือจัดการกับสารสนเทศอย่างมีระบบรวมทั้งรวดเร็วโดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ดังนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน ดังนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังจะต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารและก็โทรคมนาคม

ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะส่งข้อมูลที่ได้มาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ข้อมูล และก็สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ ผ่านอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร ดังเช่น วิทยุ โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร คอมพิวเตอร์ คลื่นวิทยุ และก็ดาวเทียม

เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การติดต่อสื่อสาร ตามแผนแม่แบบของเทคโนโลยีสารสนเทศและก็การติดต่อสื่อสารประเทศไทย พุทธศักราช 2545-2549 หมายความว่า เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับข่าวสารข้อมูล และก็การสื่อสารนับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์หรือประเมินผล การรับรวมทั้งการส่งข้อมูล การจัดเก็บแล้วก็การนำข้อมูลกลับไปใช้ใหม่

ยกตัวอย่างเช่น

  1. การศึกษาเล่าเรียนระยะไกลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  2. การสั่งซื้อสิ้นค้าแล้วก็ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. การเบิกเงินด้วยบัตรเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ
  4. การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิสก์ หรืออีเมล(electronic mail: e-mail)